Förslag på ny e-tjänst eller synpunkt på befintlig e-tjänst

  1. 1. Uppgiftslämnare
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg.

Här kan du lämna synpunkter på en befintlig e-tjänst eller ge ett förslag på vilken e-tjänst du önskar att vi tar fram.

 

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Kommunstyrelsen, Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00)

 

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

 

Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Kommunstyrelsen är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

 

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se

Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen

 

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se