Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  1. 1. GDPR
  2. 2. Anmälan
  3. 3. Utövaren
  4. 4. Verksamhet
  5. 5. Omfattning
  6. 6. Övrig information
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Anmälan om registrering av anläggning för livsmedelshantering

enligt 11 och 11a §§ Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).

 

För behandling av ansökan debiteras en avgift motsvarande en timmas arbete enligt fastställd taxa.

För frågor kontakta Miljö- och hälsoskyddsenheten tel. 0141-22 50 00 vxl eller e-post miljo@motala.se.

 

 

Gå igenom följande steg och signera med Bank-ID. Om anmälan kommer från en juridisk person ska anmälan undertecknas av behörig företrädare.